Vedtægter

Vedtægter for den selvejede institution Hanstholm Naturvuggestue

§ 1 Institutionens navn

Stk. 1: Privatinstitutionens navn er Hanstholm Naturvuggestue. Institutionens hjemsted er Thisted Kommune. Institutionen er oprettet i april 2012.

§ 2 Institutionens formål

Stk. 1: Institutionens formål er at en drive vuggestue efter de til enhver tid indgåede aftaler med Thisted Kommune. Vi er en naturvuggestue der prioriterer bevægelse og udeliv i områdets smukke natur højt.

Stk. 2: I Hanstholm Naturvuggestue ønsker vi at skabe et miljø præget af fællesskab, fortælling, fordybelse og fantasi, dette skal ske i rammer med tryghed og i tæt samarbejde mellem institutionen, forældrene og børnene. Vi har en fælles opgave i, at skabe de bedste rammer for vores børn, der kan give dem trivsel og udvikling og masser af plads til leg og læring.
Børnene skal mødes med omsorg fra de voksne der omgiver dem og de skal af denne vej opbygge den grundlæggende ballast – deres eget værd – som giver dem mod på videre udfoldelse.
Naturen er en af de centrale omdrejningspunkter, således at vuggestuens hverdag tager udgangspunkt i naturens og årets gang. Det daglige udeliv giver børnene gode naturoplevelser og sansemæssige oplevelser af enhver art.
Der skal være et samarbejde mellem Hanstholm Naturvuggestue, Hanstholm Naturbørnehave og Hanstholm Friskole, der sikrer og forbereder børnene til den bedst mulige overgang til det kommende børnehave- og skoleliv.

§3 Medlemsgrundlag

Stk. 1: Medlemmer af Hanstholm Naturvuggestue er enhver, der har børn i vuggestuen eller har fået godkendt et underskrevet optagelsesskema.

§ 4 Optagelsesregler

Stk. 1: Børn til Hanstholms naturvuggestuen optages ud fra følgende prioritering:
1. Søskende til børn i Hanstholm Naturvuggestue, Hanstholm Naturbørnehave og Hanstholm Friskole har fortrinsret.
2. Børn indskrives efter fødselsdato, dvs. at det ældste barn kommer ind først. Hensynet til søskende opretholdes til enhver tid 2 måneder frem.

Stk. 2: Ventelisten til Hanstholm Naturvuggestue findes i institutionen og henvendelse om optagelse skal ske der.

§ 5 Udmeldelsesregler

Stk. 1: En udmeldelse til Hanstholm Naturvuggestue skal ske med mindst 1 måneds varsel regnet fra udgangen af en måned.

Stk. 2: Manglende forældrebetaling anses som udgangspunkt for opsigelse af pasningstilbudet, som herefter giver bestyrelsen ret til at udmelde barnet med umiddelbar virkning 30 dage efter dateret skriftlig varsel til forældrene. Institutionen inddriver eventuelle udestående hos forældre efter de almindelige privatretlige regler jf. retsplejeloven

§ 6 Generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er institutionens højeste myndighed.

Stk. 2: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
Indkaldelse sker på institutionens hjemmeside samt ved mailkorrespondance med mindst 30 dages varsel og med angivelse af dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsen aflægger beretning
  4. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

Stk. 3: Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4: Generalforsamlingen er beslutningsdygtige uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, dog med de undtagelser, der er nævnt i § 11 og § 12.

Stk. 5: Stemmeberettigede er alle medlemmer der har børn i vuggestuen eller har fået godkendt et underskrevet optagelsesskema.

Stk. 6: Beslutninger på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om opløsning af vuggestuen, jfr. § 11 og § 12.

Stk. 7: Når mindst én af de fremmødte kræver det anvendes skriftlig afstemning.

Stk. 8: Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres protokol, der underskrives af dirigenten.

Stk. 9: Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel, såfremt mindst halvdelen af forældrekredsen eller mindst 3 i bestyrelsen ønsker det.

§ 7 Sammensætning og valg af bestyrelsen

Stk. 1: Valgbare til bestyrelsen er ethvert medlem der har børn i vuggestuen eller har fået godkendt et underskrevet optagelsesskema.

Stk. 2: Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Derudover vælges mindst 1 – 2 suppleanter.

Stk. 3: Institutionens daglige leder deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

Stk. 4: Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen. På den ordinære generalforsamling vælges der på ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer og på lige år 2 bestyrelsesmedlemmer. På den stiftende generalforsamling afgøres der, hvem der er valgt for henholdsvis et og to år, såfremt der er uenighed, bestemmes det ved lodtrækning.

Stk. 5: Suppleanter til bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 1 år af gangen.

Stk. 6: Umiddelbart efter generalforsamlingen, afholder bestyrelsen sit konstituerende møde, hvor der vælges en formand, næstformand og sekretær.
Kassereren er lig kassereren på Hanstholm Friskole/Hanstholm Naturbørnehave som efter behov deltager på bestyrelsesmøder på konsulentbasis (uden stemmeret).

Stk. 7: Bestyrelsesmøderne afholdes efter behov. Formanden indkalder med rimelig tidsfrist.
Sammen med indkaldelsen skal medfølge dagsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede.

Stk. 8: Bestyrelsens medlemmer er ansvarlig for institutionens drift.

Stk. 9: Et bestyrelsesmedlem, hvis barn ophører i institutionen og samtidig ikke har børn indskrevet i institutionen stopper øjeblikkeligt i bestyrelsen når valgbarheden iht. §7, stk. 1 ikke længere er tilstede.

Stk. 10: Revisor vælges for 1 år ad gangen.

§ 8 Bestyrelsens opgaver

Stk. 1: Det er bestyrelsens opgave at varetage styrelsen af vuggestuen inden for de mål og rammer, som fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 2: Bestyrelsen udarbejder bl.a. følgende: budget/regnskab, overordnede pædagogiske mål og principper, handlingsplan for udførelse af de pædagogiske principper, mål og handleplan for forældresamarbejde.

Stk. 3: Bestyrelsen fastsætter forældrebetalingen som typisk vil være på niveau med andre sammenlignelige institutioner i området.

Stk. 4: Bestyrelsen ansætter og afskediger personale.

Stk. 5: Der føres en beslutningsprotokol over bestyrelsesmøderne.

§ 9 Vuggestuens ledelse og daglige drift

Stk. 1: Den daglige ledelse og drift varetages af en daglig leder.

Stk. 2: Lederen forestår den pædagogiske ledelse af vuggestuen med ansvar over for bestyrelsen.

Stk. 3: De regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning, er ligeledes gældende for bestyrelsens medlemmer og vuggestuens ansatte.

Stk. 4: Vuggestuens regnskab følger kalenderåret. Institutionens regnskab revideres af en af generalforsamlingen udpeget revisor.

Stk. 5:Åbningstider planlæggers efter forældrenens behov, men vil finde sted indenfor
tidsrummet mandag til torsdag kl. 6.00 – 17.00 og fredag kl. 6.00-16.00

Stk. 6: Ferie-/lukkedage: fremgår af årsplanen for vuggestuen.

§ 10 Tegningsret

Stk. 1: Til at forpligte institutionen retligt over for tredjemanden kræves underskrift af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand sammen med et andet bestyrelsesmedlem.

Stk. 2: Indgåelse og ophævelse af samarbejdsaftaler kan kun besluttes af bestyrelsen. Indgåelse og ophævelse af samarbejdsaftaler, der berører institutionens kapital, kræver enstemmighed i bestyrelsen.

Stk. 3: Institutionen hæfter med sin formue efter dansk rets almindelige regler for alle institutionens gældsforpligtelser. Privatinstitutionen er således en nonprofit institution, idet midlerne, skal anvendes til institutionens formål, herunder en rimelig konsolidering.

Stk. 4: Gæld påhviler privatinstitutionen alene. Der kan ikke gøres noget personligt gældsansvar gældende overfor de enkelte medlemmer, ligesom disse ikke kan blive personligt delagtiggjort i institutionens aktiver.

§ 11 Vedtægtsændringer

Ændringer i vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringerne.

§ 12 Opløsning af institutionen

Stk. 1: Beslutning om opløsning af vuggestuen kan kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen. Opnås et sådant flertal ikke, kan opløsningen mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med sædvanligt flertal af de fremmødte medlemmer.

Stk. 2: Der gælder et opsigelsesvarsel på mindst 3 måneder.

Stk. 3: Ved institutionens ophør tilfalder evt. overskydende midler Hanstholm Naturbørnehave/Hanstholm Friskole.