Bestyrelsen

Bestyrelsen

Skolen, naturbørnehaven og vuggestuen har en fælles bestyrelse. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Derudover vælges 1-2 suppleanter. Institutionens daglige leder deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år af gangen. På den ordinære generalforsamling vælges der på ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer og på lige år 2 bestyrelsesmedlemmer. Umiddelbart efter generalforsamlingen, afholder bestyrelsen sit konstituerende møde, hvor der vælges en formand, næstformand, kasser og sekretær.Der er bestyrelsesmøde en gang pr. måned. Sammen med indkaldelsen skal medfølge dagsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede. Bestyrelsens medlemmer er ansvarlig for institutionens drift. Et bestyrelsesmedlem, hvis barn ophører i institutionen og samtidig ikke har børn på venteliste stopper øjeblikkeligt i bestyrelsen når valgbarheden iht. §7, stk. 1 ikke længere er tilstede. Revisor vælges for 1 år af gangen.

Forældrebestyrelsens opgaver omhandler

Det er bestyrelsens opgave at varetage styrelsen af vuggestuen inden for de mål og rammer, som fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen udarbejder bl.a. følgende: budget/regnskab, overordnede pædagogiske mål og principper, mål og handleplan for forældresamarbejde. Bestyrelsen fastsætter forældrebetalingen som typisk vil være på niveau med andre sammenlignelige institutioner i området. Bestyrelsen ansætter og afskediger personale. Der føres en beslutningsprotokol over bestyrelsesmøderne.

Bestyrelse 2023/2024

Formand: Thomas Holm
Næstformand: Niels Hyldgaard Jensen
Kasserer: Diana Clemmensen
Sekretær: Michael Holst Pedersen
Medlem: Christina Ravnborg
Suppleant: Laura Vestervand