Målsætning og læreplaner

Faktuelle oplysninger

Naturvuggestuen er en vuggestue med plads til 17 vuggestuebørn. Børn kan starte her som 0-2 år og være her indtil børnehavestart. Vi arbejder ud fra de Grundtvig-Koldske tanker hvor hvert enkelt individ er unikt og hvor fællesskabet er i centrum.

Naturen er det centrale omdrejningspunkt, således at vuggestuens hverdag tager udgangspunkt i naturens og årets gang. Det daglige ude liv giver børnene gode naturoplevelser og sansemæssige oplevelser af enhver art. Naturvuggestuen har en ideel beliggenhed, der giver gode muligheder for at samarbejde med Naturbørnehaven, gå i kolonihaven, Troldeskovenskoven, Skrænterne og mange andre dejlige steder. Derudover er der mulighed for at benytte Hanstholm Friskoles lokaler, såsom ”Verners hus”(natur og teknik lokale), kreativ lokalet, ”Spiloppen”(SFO) og salen.

Naturvuggestuen er indrettet således at der er mulighed for forskellige indendørsaktiviteter og en mindre afskærmet legeplads kun for vuggestuebørnene.

Naturvuggestuen og Naturbørnehaven vil samarbejde i nogle dage og ved forskellige aktiviteter. Ligeledes vil man skabe samarbejde for faglig opkvalificering og supervision de ansatte imellem.

Børn der bliver indskrevet i Naturvuggestuen har 1. prioritet til optagelse i Naturbørnehaven.
I Naturvuggestuen serveres der sundt og varieret mad, kold som varm. Der er bespisning hele dagen, dvs. morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.

Åbningstid indenfor tidrummet: mandag, tirsdag, onsdag, torsdag kl. 6.15 – 16.30
fredag kl. 6.15 -16.00

Åbningstiderne justeres løbende efter forældrenes behov. Har man brug for tidligere eller senere åbningstider, vil vi så vidt muligt prøve at rette det ind.

Naturvuggestuen har heldagspladser. Taksten for forældrebetaling i naturvugge-stuen ligger i niveauet mellem kommunale dagplejepladser og øvrige vuggestuer i Thisted Kommunes. Taksten kan ses på Naturvuggestuens hjemmeside.

Naturvuggestuen er lukket følgende dage/uger:
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag 5 juni, uge 29 og 30,
24 december og mellem jul og nytår.

Naturvuggestuen administrerer selv venteliste og optagelse i vuggestuen, det er derfor vigtigt at henvende sig personligt.
Naturvuggestuen er omfattet af reglerne om søskenderabat og friplads. Søskenderabat er også gældende mellem Hanstholm Friskoles SFO ”Spiloppen” og Naturvuggestuen.

Regler vedrørende fotos og videooptagelser
Ved barnets start i vuggestuen underskriver forældre tilladelse til offentliggørelse af foto/videooptagelser. F.eks. til fotoskærme, galleriet på hjemmesiden, Naturvuggestuens Facebook eller avisartikler.

Forældreråd

Forældrerådet i Naturvuggestuen består af 4 medlemmer valgt af forældrene i vuggestuen.

Senest 1. november er der forældremøde med valg til forældrerådet. Forældrerådets medlemmer vælges for 1 år af gangen. Forældrerådet har møde ca. hver 3. måned.

Forældrerådet har ikke indblik i de enkelte familiers forhold og medlemmerne i rådet er omfattet af tavshedspligt.

Forældrerådets opgaver omhandler:

 • give forældrene indflydelse på Naturvuggestuen dagligdag
 • være med til at Naturvuggestuen fortsat udvikler sig
 • medvirke til at styrke samarbejdet mellem forældre og ansatte
 • hjælpe ved forskellige arrangementer

Forældrerådet 2018/2019

Maria Rodriguez (Kaspers mor)
Christina Loop (Tobias’ mor)
Maria Wissing (Lauras mor)
Dorte Lauritsen (Mikkels mor)

Målsætning

Naturvuggestuens overordnede mål bygger på de Grundtvig/Koldske tanker og menneskesyn:

 • Mennesket er unikt
 • Respekt for den enkelte og for fællesskabet
 • Oplive og oplyse

Personalet er engagerede og arbejder ud fra det anerkendende og inkluderende menneskesyn. Det pædagogiske personale støtter, leder og udfordrer børns læring, som børnene er medskaber af. Læring sker gennem spontane oplevelser og leg, samt ved, at den voksne skaber eller understøtter situationer, der giver børnene mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og erfaring. Den voksne skal sikre at der bliver sat fokus på alle barnets potentialer og kompetencer for at ruste det enkelte barn til at begå sig i livet.
Personalet skal have kendskab til naturen og lyst til at arbejde i og med den.

Nysgerrighed og opmærksomhed er vigtige forudsætninger for læring. Nysgerrige voksne lærer børn opmærksomhed ved at pege, vise, fortælle og forklare om tingene i naturen/verden. Børnene lærer at undersøge, holde fast i noget bestemt og afhængig af alder danne sig deres egne erfaringer.

Legen skal have høj prioritet, den er fundamental og fordrende for al læring på alle områder. Hos børn der leger, er hele hjernen aktiv. Det er vigtigt at børnene udsættes for mange sansepåvirkninger. Jo flere sanser der er aktive i forbindelse med en aktivitet/oplevelse jo flere koblinger sker der i hjernen mellem nervebanerne. Ude liv giver mange sansepåvirkninger.
Der skal ved planlægning og spontanitet gives gode rammer for legen.

Et gammelt indiansk ordsprog siger:

”Der er to værdier, du kan give dit barn med i tilværelsen. 
Den ene er rødder, den anden vinger.”  Rødderne er forankring. Vingerne er forandring, forestillinger og drømme.

Læreplaner

Natur og naturfænomener

Mål:
Barnet skal udvikle respekt og forståelse og opleve glæden ved at være i naturen og lære naturen at kende med alle sanser, opleve den som en kilde til og rum for leg, oplevelser, udforskning og viden.
Barnet tilegner sig mange forskellige erfaringer ved at være i naturen, opleve naturfænomener og miljø.

Det er vigtigt at barnet møder voksne som er medlevende, viser glæde, interesse og ansvarlighed for natur og miljø

Det vil vi opnå ved at:

 • Gå tur ved strand og skov for at opleve årstidernes skifte. Mærke hvor forskelligt vejret kan være. Høre naturens egne lyde, dufte, roen, harpiksens klistrer og den fugtige, ujævne skovbund.
 • Barnet deltager i arbejdet med køkkenhaven, gøre jorden klar, sår, luger, vander og høster ”frugten” af arbejdet.
 • Børnene oplever processen fra blomst til bær på vores frugttræer og buske, lære dem at passe på frugten og opleve glæden ved at plukke og sylte.
 • Lade barnet undersøge de insekter og små dyr, som fanger dets interesse og lade barnet studere dyrene.
 • Give børnene mulighed for at opleve de 4 elementer, jord, vand, ild og luft. F.eks kan de grave i jorden, lege med vand, lave bål sammen med de voksne og sætte drager op.
 • Være åben over for nye tanker og ideer.
 • Tage på ture til f.eks. Naturbørnehaven, skoven, stranden, bondegård, kolonihaven, legepladsen og sportspladsen og dermed udnytte områdets faciliteter.

Idéboks til ”natur og naturfænomener”

 • Klatre i træer, ”nu er jeg højere end dig”
 • Skoven – sæt ord på dufte, hvad vi ser/mærker
 • Være ude i forskellige vejrtyper/forhold
 • Bruge bær i leg til ”sandkager”
 • Høstemne
 • Fra æg til høne til suppe
 • Snakke om de dyr vi ser
 • Ved bækken: hvad kan flyde/synke
 • Vandkanaler i sandkassen
 • Vandleg
 • Sætte drager op
 • Slukke ild med vand/sne, hvad sker der?
 • Finde viden om de dyr børnene finder – lyt til fuglesang
 • Lege i sne, lave ”fodspor”, ”engle”
 • Modsætninger: kold/varm, lys/mørk, sommer/vinter
 • Årets gang – bruge naturmaterialer til mange ting
 • Frø – plante og bær – saft
 • Snakken om at man ikke må brække grene og blade af træer og buske
 • Ser man noget affald i naturen, samler man det op
 • Tegne og fortælle om hvad vi oplever

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnet skal erfare omsorg, lære at se og forstå sammenspillet og de konflikter der kan opstå med andre, både børn og voksne. Barnet skal kunne mærke egne grænser, kunne sige til og fra og indgå som en social del af fællesskabet og blive husket af andre.

For at barnet får lyst til at forfølge små og store mål, skal barnet mærke, at dets engagement får opbakning, for derigennem at opleve anerkendelse og erfare fremskridt. Barnet har brug for at lære, at tackle de forskellige følelser der opstår i et fællesskab. Voksne er vigtige medspillere, når de følelsesmæssige erfaringer omsættes til adfærd.

Det vil vi opnå ved at:

 • Holde samling på tværs af alder og køn, så børnene lærer at lytte til hinanden og respektere hinandens forskelligheder. Vi giver herigennem barnet følelsen af at være en del af et fællesskab.
 • Styrke legens muligheder ved at indrette små kroge, for at børnene kan lege uden indblanding fra andre børn og voksne.
 • Vi prioriterer legen højt, fordi i legen bearbejder barnet erfaringer og indtryk fra virkelighedens verden, så den bliver overskuelig og forståelig.
 • Legen er med til at knytte venskaber, lære børnene sociale hensyn og regler og er med til at udvikle barnets fantasi.
 • Fokusere på at børnene er forskellige. Det kan vi gøre ved, at vi giver børnene frihed under ansvar i den grad, vi kan se det enkelte barn kan klare/magte det, og ved at vi viser barnet tillid og støtter barnet i sine beslutninger/valg. Det er vigtigt at aftaler holdes.
 • Vi ser barnets interesser og initiativer og støtter op om det, der optager barnet.

Idéboks til ”barnets alsidige og personlige udvikling”

 • Medaktiv i konfliktløsning
 • Sproglig opmærksomhed
 • Blive set – hørt – forstået
 • Kolonihaven
 • Bustur
 • Bondegård
 • Natur tur
 • Rollelege
 • Værksted
 • Gruppebilleder
 • Leg
 • Kuffert
 • Gensidige besøg af Naturbørnehaven Hanstholm – Spiloppen – skole
 • Snak om ”når jeg bliver stor”
 • Salen

Sociale kompetencer

Med udgangspunkt i sociale kompetencer, vil vi bl.a. gennem legen, støtte barnet i at danne venskaber, for derigennem opleve et fællesskab. Vi vil give muligheder for at barnet aktivt kan deltage i snakken om gruppens fælles historier/oplevelser.

Igennem omsorg og anerkendelse vil vi give barnet mulighed for at udvikle relationer til andre børn og voksne. Vi vil respektere og acceptere barnet som det er, dvs. at vi ser, læser, forstår og bekræfter barnet i sine handlinger, fordi barnet har brug for at blive værdsat, for det, barnet er og ikke for hvad barnet kan.

Vi vil give børnene mulighed for at samarbejde om fælles projekter. Give tid og rum til fordybelse, samt udforske og skabe i fællesskab for at opnå læring.

Det vil vi opnå ved at:

 • Vuggestuen skal være fyldt med glæde, omsorg og tryghed, som er med til at give gode relationer børn, forældre og personale imellem.
 • Vi prioriterer legen højt, fordi i legen bearbejder barnet erfaringer og indtryk fra virkelighedens verden, så den bliver overskuelig og forståelig.
 • Legen er med til at knytte venskaber, lære børnene sociale hensyn og regler og er med til at udvikle barnets fantasi.
 • Vi giver børnene mulighed for at mødes med børnehavebørn inde og ude, så søskende, kammerater og kommende venner kan lege sammen.
 • Styrke legens muligheder, ved at indrette små kroge, så børnene kan lege uden indblanding fra andre børn og voksne.

Idéboks til ”sociale kompetencer”

 • Vi dyrker alle køkkenhaven
 • Fællessamling
 • Skuespil/teater
 • Ude liv
 • Sanglege
 • Tegner og maler
 • Informationstavle og dokumentation
 • Leg på tværs af dvs. vuggestue/børnehave
 • Emner på tværs dvs. vuggestue/børnehave
 • Kropssprog
 • Hjælpe med hverdagsting
 • Dække bord

Krop og bevægelse

Ved at give varierende bevægelses miljøer vil vi udfordre barnets motoriske kompetencer, styrke, udholdenhed og bevægelighed.
Igennem kropslige handlinger vil vi give barnet mulighed for at udforske, afprøve, nyde og forstå det fysiske miljø, samt gøre erfaringer med at koble bevægelseshandlinger og sprog sammen.
At kunne udvikle kropslige færdigheder og vaner gennem aktiv deltagelse i fællesskabet.

Ved erfaringer med forskellige former for kropslig nærhed, bliver barnet bedre til at fornemme egne grænser.

Det vil vi opnå ved at:

 • Gå tur ved bæk og skov for at opleve årstidernes skifte. Mærke vinden og hvor forskelligt vejret kan være. Høre naturens egne lyde, dufte, smage, mærke roen, harpiksens klisteren og den fugtige ujævne skovbund.
 • Barnet deltager i arbejdet med køkkenhaven, gør jorden klar, så, luge, vande og høste samt nyde ”frugten” af arbejdet.
 • Give børnene mulighed for at opleve de 4 elementer: jord, ild, vand og luft. F.eks. kan de grave i jorden, lege med vand, sætte drager op.
 • Tage på ture til f.eks. kolonihaven, ”Uffe og Teddy”(hestene), bondegård, skoven, legepladsen, Naturbørnehaven og gymnastiksalen og derved udnytte områdets faciliteter.

Idéboks til ”krop og bevægelse”

 • Legeplads
 • Skov
 • Leg med kartoffelmel
 • Leg i de forskellige årstids skifte
 • Køkkenhaven
 • Sanglege
 • Samling
 • Sundhedstema
 • Vandleg
 • Bage
 • Dække bord
 • Hyggelæsning
 • Bygge huler
 • Gymnastiksal

Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnet skal møde engagerende voksne, der sikrer at barnet oplever kunst, kultur og moderne medier, samt deltagelse i kunstneriske arrangementer.

Barnet skal have indflydelse på aktiviteter for derved at fremme lysten til kulturel udfoldelse. Den voksne skal sikre tilstrækkelig tid og plads så den kulturelle inspiration kan udfoldes.

Ved at skifte bekendtskab med andre måder at leve på, andre sprog, vaner og værdier bliver børnene til hele, nysgerrige og tolerante mennesker, der har forståelse for at verden er mangfoldig.

Det vil vi opnå ved at:

 • Følge og arbejde med de danske traditioner
 • Give barnet kendskab til de omkringliggende samfundsnormer, værdier og vaner.
 • Have et hyggerum med bøger, lydbånd og ro til højtlæsning og fordybelse.

Idéboks til ”kulturelle udtryksformer og værdier”

 • Teater
 • Musikinstrumenter
 • Tegne/male
 • Mad og fortællinger fra andre lande
 • Have malerier og plakater hængende
 • Billeder fra hverdagen
 • Vernes hus/hal/legeplads
 • Bøger
 • Lydbånd
 • Samling
 • Årets traditioner/højtider

Børn i udsatte positioner

I arbejdet med læreplanerne vil vi være opmærksomme på børn i udsatte positioner. Alle børn skal have mulighed for at fremme deres læring og udviklingsmuligheder.

I samarbejde med forældre og fagpersoner (specialpædagog, psykolog, talepædagog, sundhedsplejerske, læge og evt. andre) udarbejdes der en handleplan med udgangspunkt i barnets resurser.
Der tages i forbindelse med planlægning af aktiviteter hensyn til børn i udsatte positioner, således at barnet får størst mulig udbytte af aktiviteterne eller barnet tilbydes èt for det særligt tilrettelagt tilbud. Børn i udsatte positioner skal inkluderes og mødes med en anerkendende pædagogik.

Ved bekymring om overgreb på børn bruges beredskabsplan udarbejdet af Thisted Kommune. Ved bekymring om mistrivsel ved børn, kan vi benytte os af kompetenceteammødet (ovennævnte fagpersoner), hvorefter en underretning evt. kan finde sted.

Børnemiljøvurdering

I juli 2011 blev det bekendtgjort, at børnemiljøet skal kobles sammen med Vuggestuens pædagogiske læreplaner. Det betyder, at alle dagtilbud skal udarbejde én samlet læreplan med børnemiljøet indskrevet. Dvs. at vi skal ind tænke børnenes fysiske, psykiske og æstetiske miljø i vores læreplan.
Formålet med denne bekendtgørelse er, at reducere i nogle af de forskellige skriftlige arbejdsopgaver, daginstitutioner skal lave, men samtidig sikre, at vi stadig tænker på og bliver bedre til at styrke og udvikle på børnemiljøet.

Børnemiljøet revideres hvert 3. år. Sidst revideret marts 2016.

Vi har i vores sammenkobling af børnemiljøet og vores læreplaner delt børnemiljøets tre områder ind under forskellige læreplanstemaer. Det fysiske børnemiljø er ind under læreplanstemaerne krop og bevægelse samt natur og naturfænomener. Det psykiske børnemiljø er ind under det personlige, det sociale og det sproglige læreplanstema. Det æstetiske børnemiljø har vi sat ind under det kulturelle læreplanstema. Personalet vil vurdere vuggestuens børnemiljø ud fra et perspektiv i børnehøjde.

Det fysiske børnemiljø:
Handler om de fysiske rammer herunder sundhed, pladsforhold, faciliteter, materialevalg, inventar, indeklima og sikkerhedsmæssige forhold.

Det psykiske børnemiljø:
Handler om hvordan børnene trives med hinanden og med de voksne. I et godt psykisk børnemiljø bidrager fællesskab, venskaber, tryghed, tillid, medbestemmelse og udfordringer til en positiv hverdag.

Det æstetiske børnemiljø:
Handler om hvordan indretningen påvirker børnene i dagligdagen. Det har betydning for, om børnene oplever dagtilbuddet som et rart sted at være, og om børnene inspireres og får lyst til at udfolde sig.
Vi har valgt, at sammenskrive børnemiljøet og læreplanen på denne måde, idet vi synes, det var det der gav mest mening.

I det fremtidige pædagogiske arbejde vil vi bruge den sammenskrevne børnemiljø og læreplan som et pædagogisk værktøj. Det giver god mening og indsigt i vigtigheden af børnenes miljø, når vi vil fremme de optimale muligheder for oplevelser, leg og læring. Samtidig giver det anledning til videre pædagogisk tænkning, der kan være med til at forandre, forny og sætte fokus på, hvad der rører sig i børnenes verden.

Dokumentation

Vi vil dokumentere vores pædagogiske arbejde på følgende måde:

 • Sætte billeder på facebook af hvad vi laver.
 • Fortælle forældrene om små episoder i hverdagen.
 • Igennem månedsplaner og forældrebreve.
 • Igennem temaer, emner og projekter.
 • Billede dokumenterer med fotos fra hverdagen i huset og på hjemmeside.

Kostpolitik

I Hanstholm Naturvuggestue lægger vi meget vægt på at give en sund og alsidig kost. Vi tager udgangspunkt i sundhedsstyrelsens kostvejledning. Det fremmer børnenes trivsel og velvære i hverdagen.

Til dagligt bestræber vi os på at servere et varieret tilbud af kød – fisk – æg – frugt og grønt, samt at spise efter årstiderne. En stor del af vores råvarer er økologiske, bl.a. mælk, mel, gryn, frugt og grønt.

Der bydes på rugbrød, knækbrød og hjemmebagte boller, som er anbefalet de forskellige alderstrin, og vi tvinger ikke nogen til at spise noget de ikke har lyst til. Personalet spiser sammen med børnene og vi giver os god tid (ca. ½ time) Vi tilstræber at der er en god og hyggelig stemning ved bordet. Vi lader i størst muligt omfang børnene spise selv.

Der serveres morgenmad indtil kl. 8.00. Samling med frugt e.l. kl. 9.00. Frokost ca. kl. 11. Eftermiddagsmad mellem kl. 14 og 15. Vi får varm mad en gang i ugen.

Børnene bliver tilbudt vand mange gange om dagen.

Vi opfordrer til at man kan tage frugt med når ens barn har fødselsdag, men det er forældrenes frie valg.